KVkk BilGİSİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, Çanakkale Truva sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1.      Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Tarafınıza ait kişisel veriler, Çanakkale Truva sigorta tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.

2.      Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Sigortacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat kapsamında size sunabileceğimiz sigortacılık faaliyetlerinin ve yükümlülüklerinin ifası kapsamında zorunlu olarak alınması gereken bilgilerin (sigorta tekliflerinin hazırlanması, sigorta primlerinin belirlenmesi, poliçe düzenlenmesi, hasar işlemine ilişkin süreçlerde dahil olmak üzere taleplerinizin yönetilmesi, poliçe yenileme teklifi yapılması vb.) yanı sıra fiyatlandırmaların yapılması, en iyi ürün ve hizmeti sağlamak amacıyla gerekli olduğunun değerlendirildiği özel nitelikli veriler de dahil olmak üzere kişisel verilerinizi (“Kişisel Veriler”) hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak kanunlarda düzenlenen usul ve esaslara uygun olarak, kanunlarda yer alan hallerde veya açık rızanız ile yasal sürelerde ve hukuka uygunluk sebepleri devam ettiği sürece kullanmakta, işlem yapanın veya yaptıranın bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmekte, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemekte, işlemekte, mevzuat, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymakta, talep edilen sigortacılık faaliyetlerini gerçekleştirebilmek, diğer ürün/hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek için aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlar ile paylaşabilmektedir.
Sigortacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum veya kuruluşlar, bunlarla sınırlı olmamak üzere sigorta sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla anlaşmalı servislerimizle, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu md. 31/A’da sayılan finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişiler, yeni ürün sunmak, pazarlama faaliyeti yapabilmek amacıyla, acentelerimiz, aracılarımız, sigortacılık faaliyeti kapsamında reasürans işlemleri nedeniyle yurt içinde veya yurt dışındaki reasürans şirketleri, sigorta brokerları, sigortacılık hizmetinin sunulması için Kişisel Verilerin paylaşımının gerekli olduğu özel veya resmi kişi veya kuruluşlar ile denetleyici ve düzenleyici makamlar ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, ana hissedarlarımız, yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı yurtiçi, yurtdışı iştiraklerimiz ile Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı veya program ortağı kuruluşlara ve yurtiçi, yurtdışı bankalara, ortak marka çalışması yapılan üçüncü kişilerle, hasar kabul veya risk değerlendirmesi konularında hizmet alınan kişi veya kuruluşlara, sözleşme imzaladığımız hizmet sağlayıcılarımıza, destek hizmeti sağlayıcılarına, denetim şirketleri, asistan şirketleri, araştırma şirketleri, hizmet aldığımız sözleşmeli hukuk büroları, arşiv ve kargo şirketleri ve diğer iş ortaklarımıza mevzuatın izin verdiği ölçüde aktarılabilecektir.

5.      Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla Çanakkale Truva Sigorta tarafından internet sitesi, sistem entegrasyonu, telefon, e-mail, başvuru formu, matbu evrak ve sair kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya KVKK m. 5/2 ve KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6.      KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

·-Kişisel verinizin Çanakkale Truva Sigorta tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,

·-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

—Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·-KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·-KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

·-Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,

·-Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.